ایجاد یک حساب کاربری

شما فقط نیاز به یک حساب کاربری دارید و همه چیز را برای شما انجام می دهیم.

لینک‌های خود را اضافه کنید

مجموعه‌ای از لینک‌ها را در حساب خود ایجاد کنید.

از لینک جدید استفاده کنید

لینک بیو اینستاگرام خود را به لینک پروفایل جدید تغییر دهید و تمام.

بیو لینک چگونه کار می‌کند؟

بیو لینک یک ابزار است برای حل مشکل یک عدد بودن لینک بیو در اینستاگرام و بیو لینک با یک حرکت ساده باعث می‌شود کاربران شما در یک لینک به چندین لینک دسترسی داشته باشند.